Disclaimer

Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Bij het gebruik van deze webshop stemt u in met deze disclaimer.

Bepalingen vooraf:

De webshop: Onder website wordt verstaan alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein www.elektrische-sigarettenshop.nl. Een webpagina is elke pagina van deze webshop met een hyperlink naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden;
    het gebruik: alle denkbare handelingen zoals het bekijken, raadplegen, invullen van formulieren en verzenden van formulieren;
    de gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt (bezoekt);
    de content: alle in de webshop aanwezige inhoud zoals bijvoorbeeld teksten, hyperlinks, afbeeldingen, geluids- en video-fragmenten;
    misbruik: het is niet toegestaan om a) de webshop (of delen hiervan) te kopiëren waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen b) onder een andere domeinnaam online te plaatsen c) e-mail adressen of andere contactgegevens van de webshop te gebruiken voor bijvoorbeeld spam. Verder valt onder dit punt elke andere vorm van misbruik die niet hierboven is beschreven, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet, onder misbruik.

Disclaimer

    Wij zijn niet aansprakelijkheid voor (dreigende) schade voortvloeiend uit het gebruik van de webshop of in enig ander opzicht verband houdend met het gebruik van de webshop, alsmede voortvloeiend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de webshop te kunnen raadplegen;
    De gebruiker vrijwaart het bedrijf van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de webshop of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;
    Wij behouden ons het recht voor om op ieder gewenst moment de inhoud van de webshop te wijzigen;
    Wij behouden ons het recht voor de webshop zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is het bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de webshop;
    Een hyperlink naar een dergelijke andere webshop is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks die niet onder ons beheer vallen.

Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van elektrische-sigarettenshop.nl en van het personeel en de producten van elektrische-sigarettenshop.nl voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Elektrische-sigarettenshop.nl kan evenmin niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

2.Elektrische-sigarettenshop.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van elektrische-sigarettenshop.nl In dit verband wordt tevens verwezen naar het vermelde onder punten 5 en 6 hier beneden.

3.Iedere aansprakelijkheid van elektrische-sigarettenshop.nl jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan elektrische-sigarettenshop.nl verschuldigd is.

4.Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en elektrische-sigarettenshop.nl, dan wel tussen elektrische-sigarettenshop.nl en derden c.q. vertegenwoordigers van de koper, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en elektrische-sigarettenshop.nl is elektrische-sigarettenshop.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van elektrische-sigarettenshop.nl

5.Het gebruik van de aangeboden artikelen is geheel voor eigen risico van de afnemer. elektrische-sigarettenshop.nl is niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsproblemen die ontstaan door het gebruik van de aangeboden artikelen. De artikelen zijn niet geschikt voor personen beneden de leeftijd van achttien (18) jaar, vrouwen die in verwachting zijn, vrouwen die borstvoeding geven en personen die gevoelig en/of allergisch zijn voor nicotine houdende producten. Houd de aangeboden artikelen ten allen tijde buiten bereik van kinderen.

6.Elektrische-sigarettenshop.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan roerend of onroerend goed en letsel aan personen of dieren ingeval van het onjuist gebruik dan wel het niet in acht nemen van voorschriften die gelden bij het opladen van batterijen in zijn algemeen en in het geval van elektronische sigaretten batterijen e.a. oplaadbare accu's, mods en boxmods. Laadt deze op, op een brandvrije ondergrond en niet in de buurt van brandbare zaken. Verwijder de clearomizer van de accu(drager) en controleer regelmatig of de batterij, mod of boxmod niet te warm wordt. Is dit het geval stop dan met opladen. Laat batterijen, mods en boxmods niet onbeheerd achter terwijl u ze aan het opladen bent.

Download hier de bijsluiter van de e-liquids


“Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers.”